ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων (ΑΟΝΜ), κατά την συνεδρίαση του στις 08-01-2024 αποφάσισε την σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Δευτέρα 26-02-2024, σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/598899/18517/10174/27-10-2020 ενημερωτική εγκύκλιο και με τις διατάξεις των ν. 2725/1999 και 4726/2020, όπως τροποποιηθέντες ισχύουν, της εν γένει αθλητικής νομοθεσίας και του Καταστατικού της ΑΟΝΜ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΑΟΝΜ, καλούνται να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των σωματείων-μελών της ΑΟΝΜ, τη Δευτέρα 26-02-2024, και ώρα 11.00 το πρωί στα γραφεία της ΑΟΝΜ, που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Τριπόλεως 19Α, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτής
  3. Έκθεση πεπραγμένων και διοικητικός απολογισμός 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτών
  4. Οικονομικός απολογισμός 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτού
  5. Ισολογισμός έτους 2023 και έγκριση αυτού
  6. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό της ΑΟΝΜ απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 26-02-2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.