ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ & ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2021
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΕΛΟΣ:

ΜΕΛΟΣ:

Αναστασιάδης Οδυσσέας

Νικολοπούλου Μαρία

Πανουριά Δήμητρα